​מועדי רישום

רישום רגיל: י ח' בטבת תשע"ט  - כד' באדר ב' תשע"ט 16.12.18-31.3.2019
רישום מאוחר: כה' באדר ב' תשע"ט - כח' בתמוז תשע"ט, 1.4.2019 - 31.7.2019


הבחנה בין רישום מוקדם ומאוחר

תינתן עדיפות למועמדים שהציגו את מלוא נתוניהם במועד הרישום המוקדם.
במועד הרישום המאוחר מספר המקומות קטן יותר, והבינתחומי הרצליה אף שומר על זכותו להחיל קריטריונים מחמירים יותר על הנרשמים במועד רישום זה, או על מועמדים שהגישו במועד מאוחר את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים הנדרשים. במהלך מועד הרישום המאוחר תיבחן המועמדות על סמך מקום פנוי והקבלה תהיה כפופה לאישור ועדת הקבלה.

רישום שאינו מקוון

מועמדים שבוחרים שלא להירשם דרך הרישום המקוון נדרשים לשלם את דמי הרישום ולמלא טפסי רישום. את טפסי הרישום ניתן להוריד בלינק זה או לקבלם במנהל רישום וקבלה.
את דמי הרישום ניתן לשלם בכמה אופנים:‏

  • תשלום במנהל הרישום והקבלה – בהמחאה, במזומן או בכרטיס אשראי (דרך האינטרנט), בצירוף טפסי רישום.
  • תשלום בכל בנק (למעט בנק הדואר) עם שובר תשלום, בצירוף טפסי רישום.

נרשם יחשב מי שהגיש קבלה על תשלום דמי רישום וטפסי רישום. את הטפסים והתשלום ניתן לשלוח בדואר או להגישם במנהל רישום וקבלה. בעת שליחה בדואר, התאריך הקובע מועד רישום רגיל או מאוחר, הינו תאריך המשלוח הנקוב על המעטפה, או תאריך מסירתה במנהל רישום וקבלה.

עלויות

דמי הרישום הינם 250₪ לנרשמים במדור הרישום ו-300₪ לנרשמים באתר.
*דמי הרישום משמשים לכיסוי חלק מעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים, ובכל מקרה לא יוחזרו, גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד, מכל סיבה שהיא.