​מועדי רישום

רישום רגיל: כ"ט בכסלו תשפ"א - י"ח בניסן תשפ"א, 31.3.2021 - 15.12.2020
רישום מאוחר: י"ט בניסן תשפ"א - כ"ב באב תשפ"א, 31.7.2021 - 1.4.2021


הבחנה בין רישום מוקדם ומאוחר

תינתן עדיפות למועמדים שהציגו את מלוא נתוניהם במועד הרישום המוקדם.
במועד הרישום המאוחר מספר המקומות קטן יותר, והבינתחומי הרצליה אף שומר על זכותו להחיל קריטריונים מחמירים יותר על הנרשמים במועד רישום זה, או על מועמדים שהגישו במועד מאוחר את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים הנדרשים. במהלך מועד הרישום המאוחר תיבחן המועמדות על סמך מקום פנוי והקבלה תהיה כפופה לאישור ועדת הקבלה.


עלויות

דמי הרישום הינם 250 ₪ לנרשמים במדור הרישום ו-300 ₪ לנרשמים באתר.

*דמי הרישום משמשים לכיסוי חלק מעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים, ובכל מקרה לא יוחזרו, גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד, מכל סיבה שהיא.