• שכר הלימוד לשנת תשפ"ב - 42,100 ש"ח*. לכלל תכניות התואר הראשון
  למעט המסלולים הבאים: תקשורת, מדעי המחשב, מדעי המחשב ויזמות, מנהל עסקים ויזמות, כלכלה ויזמות, פסיכולוגיה, מנהל עסקים ופסיכולוגיה, משפטים ופסיכולוגיה - 43,100 ש"ח*.
 • משפטים במסלול ישיר לתואר שני MBA במנהל עסקים - 56,394 ש"ח*.
 • משפטים במסלול ישיר לתואר שני בממשל או לתואר שני במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית - 48,393 ש"ח*. 

  המקדמה בסך 8,000 ש"ח עבור כל תכניות התואר הראשון תשולם בהתאם למועד הקבלה ללימודים. 

  לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע אודות אפשרויות תשלום שכר הלימוד  מעבר לתשלום המקדמה. (תשלום באמצעות כרטיס אשראי, העברות בנקאית, הוראת קבע) וזאת ע"פ תעריף מזומן/ פריסה.


א. תשלום ע"פ תעריף מזומן, עד ליום פתיחת שנת הלימודים, ד׳ בחשוון תשפ"ב, 10.10.2021.

ב. תשלום ע"פ תעריף פריסת תשלומים. שישה תשלומים חודשיים שווים לכלל תכניות התואר הראשון, מחודש נובמבר 2021 עד לחודש אפריל 2022 . שמונה תשלומים חודשיים שווים, מחודש נובמבר 2021 עד לחודש אפריל 2022 , לתכניות משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני.

במסלול ב - ייגבו ריבית ודמי טיפול*תשלומים נלוויים (כגון תשלומים לאגודת הסטודנטים, קורסי אנגלית ותשלומים אחרים) ייגבו בהתאם להחלטת המוסדות הנוגעים בדבר.


 • סטודנטים בתכנית התואר הכפול במשפטים ומנהל עסקים בתואר הכפול במשפטים ופסיכולוגיה ובתואר הכפול במשפטים וממשל יחויבו בסך 450% שכר לימוד לתואר. בשנה הראשונה והשנייה יחויבו 100% שכר לימוד כל שנה ובשנה השלישית והרביעית 125% שכר לימוד כל שנה. 
 • סטודנטים בתכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני MBA במנהל עסקים ובתכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני בממשל, יחויבו בסך 400% שכר לימוד עבור התואר במשפטים ובנוסף ב-60% משכר הלימוד של התואר השני. בכל שנה מארבעת השנים ישלמו 100% שכ"ל עבור התואר במשפטים ו- 15% שכ"ל על פי תעריף שכר לימוד של התואר השני הרלוונטי.
 • סטודנטים בתכנית מנע"ס-חשבונאות, כלכלה-חשבונאות ומנע"ס- כלכלה חשבונאות בהתאם לרפורמה בלימודי החשבונאות החל מחודש מאי 2020, תכנית החשבונאות תילמד במשך 3.5 שנים ותכלול את תכנית ההשלמה בחשבונאות. שכר הלימוד לתכנית 350% שכר לימוד שנתי. בשנה א יחויבו הסטודנטים ב 100%- שכ"ל, בשנה השנייה והשלישית 125% שכ"ל כל שנה.


 

תקנון הפסקת לימודים

סטודנט אשר השלים את הליך הרישום הפורמאלי באוניברסיטת רייכמן, לרבות תשלום המקדמה, הנו סטודנט לכל דבר ועניין, ומקומו מובטח. עם זאת, במקרה בו נסיבות אישיות יוצאות־ דופן מונעות מסטודנט לקיים את התחייבותו ולהתחיל את לימודיו בשנת הלימודים אליה נרשם, לאחר תשלום המקדמה. ניתן לבטל את הלימודים. ביטול הלימודים יעשה באמצעות מתן הודעה בכתב, בהתאם לנוהל הודעה על הפסקת לימודים. החיוב הכספי ייקבע על פי מועד ההודעה על הפסקת הלימודים (ראה טבלת הפסקת לימודים מטה).

מועמד אשר זכאותו להנחה/ מלגה מאת אוניברסיטת רייכמן בשיתוף עם ארגון אחר*, נמצאת בבדיקה של מדור המלגות, יהיה זכאי לדחות את מועד ההודעה בכתב על הפסקת לימודים, עד לשבוע מיום קבלת התשובה ממדור מלגות. זאת במידה והתשובה לזכאותו תינתן לאחר המועד האחרון להודעה על ביטול לימודים וקבלת החזר מלא של תשלום המקדמה.  

סטודנט שהגיש מועמדות למלגות שאינן מוענקות בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן, או ממתין לתשובה בקשר למלגות הצטיינות, לא יקבל דחיה של מועד ההודעה בכתב על הפסקת הלימודים. על הסטודנט להודיע לאוניברסיטת רייכמן בכתב על ביטול לימודים בהתאם לתקנון הפסקת הלימודים, ללא קשר למועד קבלת התשובה למלגה.

* מלגות בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן הן: מלגת אייסף ומלגות ליוצאי חיל הים באמצעות קרן מוקה לימון ז"ל ורפאל דה-רוטשילד.

סטודנטים המפסיקים את לימודיהם, או לא מתחילים אותם לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.


נוהל הודעה על הפסקת לימודים:

סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תשפ"ב והחליט לבטל או להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך , באמצעות הטופס המיועד לכך. יש ל​העביר את הטופס למנהל רישום וקבלה (באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל).

על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא ת​חשב כהודעה על הפסקת לימודים ורק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל למנהל רישום וקבלה תיחשב לעניין זה.


 

סטודנטים המפסיקים את לימודיהם, או לא מתחילים אותם לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.


הודעה על ביטול הלימודים תחשב רק לעניין הרישום והקבלה ללימודים באוניברסיטת רייכמן, סטודנט שנרשם למעונות חייב להודיע על כך בכתב מול מנהל המעונות והינו כפוף למדיניות הביטול בתקנון המעונותטבלת הפסקת לימודים (מסיבות אישיות):

הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודיםהתשלום בו חייבים​
עד ו' אב תשפ"א 15.07.21
תוחזר המקדמה כולה​
ז׳ אב תשפ"א - ד׳ אלול תשפ"א, 16.07.21 - 12.08.21 
חייבים בתשלום 25% מהמקדמה​
ה׳ אלול תשפ"א - כ"ה אלול תשפ"א, 13.08.21 - 2.09.21 
חייבים בתשלום 50% מהמקדמה​
כ"ו אלול תשפ"א - י"ג תשרי תשפ"ב, 3.09.21 - 19.09.21
חייבים בתשלום 75% מהמקדמה​
י"ד תשרי תשפ"ב - ד׳ חשון תשפ"ב, 20.09.21 - 10.10.21
חייבים בתשלום המקדמה כולה​
ה׳ חשון תשפ"ב - ז׳ שבט תשפ"ב, 11.10.21 - 9.01.22
חייבים בתשלום 50% משכר הלימוד​
ח׳ שבט תשפ"ב - כ"ו אדר א׳ תשפ"ב, 10.01.22 - 27.02.22 
חייבים בתשלום 66% משכר הלימוד​
מ-כ"ז אדר א׳ תשפ"ב - 28.02.22 
חייבים בתשלום 100% משכר הלימוד 

*הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה/הנחה, בה זוכה  חשבונו של הסטודנט באותה שנה.