• שכר הלימוד לשנת תשפ"א - 42,100 ש"ח*. לכלל תכניות התואר הראשון
    למעט המסלולים הבאים: תקשורת, מדעי המחשב, מדעי המחשב ויזמות, מנהל עסקים ויזמות, כלכלה ויזמות, פסיכולוגיה, מנהל עסקים ופסיכולוגיה, משפטים ופסיכולוגיה - 43,100 ש"ח*.
  • משפטים במסלול ישיר לתואר שני MBA במנהל עסקים - 56,394 ש"ח*.
  • משפטים במסלול ישיר לתואר שני בממשל או לתואר שני במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית - 48,393 ש"ח*. 

    המקדמה בסך 8,000 ש"ח עבור כל תכניות התואר הראשון תשולם בהתאם למועד הקבלה ללימודים. 

    לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע אודות אפשרויות התשלום להסדרת יתרת שכר הלימוד מעבר לתשלום המקדמה. 


א. תשלום ע"פ תעריף מזומן (כמצוין לעיל), עד לתאריך ה' חשוון תשפ"א, 23.10.20.

ב. פריסת תשלומים  בהוראת קבע או בהעברות בנקאיות . שישה תשלומים חודשיים שווים לכלל תכניות התואר הראשון. שמונה תשלומים חודשיים שווים למסלולים הישירים לתואר שני במשפטים.

ג. תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).

במסלול ב‘  - ייגבו ריבית ודמי טיפול.

* לתשלום ע"פ תעריף מזומן עד יום תחילת הלימודים.

תשלומים נלוויים (כגון תשלומים לאגודת הסטודנטים, קורסי אנגלית ותשלומים אחרים) ייגבו בהתאם להחלטת המוסדות הנוגעים בדבר.


לתשלום ע"פ תעריף מזומן

תשלומים נלווים (כגון תשלומים לאגודת הסטודנטים, קורסי אנגלית ותשלומים אחרים) ייגבו בהתאם להחלטת המוסדות הנוגעים בדבר.


 

  • סטודנטים בתכנית התואר הכפול במשפטים ומנהל עסקים בתואר הכפול במשפטים ופסיכולוגיה ובתואר הכפול במשפטים וממשל יחויבו בסך 450% שכר לימוד לתואר. בשנה הראשונה והשנייה יחויבו 100% שכר לימוד כל שנה ובשנה השלישית והרביעית 125% שכר לימוד כל שנה. 
  • סטודנטים בתכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני MBA במנהל עסקים ובתכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני בממשל, יחויבו בסך 400% שכר לימוד עבור התואר במשפטים ובנוסף ב-60% משכר הלימוד של התואר השני. בכל שנה מארבעת השנים ישלמו 100% שכ"ל עבור התואר במשפטים ו- 15% שכ"ל על פי תעריף שכר לימוד של התואר השני הרלוונטי.


 

תקנון הפסקת לימודים

סטודנט אשר השלים את הליך הרישום הפורמאלי בבינתחומי הרצליה, לרבות תשלום המקדמה, הנו סטודנט לכל דבר ועניין, ומקומו מובטח. עם זאת, במקרה בו נסיבות אישיות יוצאות־ דופן מונעות מסטודנט לקיים את התחייבותו ולהתחיל את לימודיו בשנת הלימודים אליה נרשם, לאחר תשלום המקדמה. ניתן לבטל את הלימודים. ביטול הלימודים יעשה באמצעות מתן הודעה בכתב, בהתאם לנוהל הודעה על הפסקת לימודים. החיוב הכספי ייקבע על פי מועד ההודעה על הפסקת הלימודים (ראה טבלת הפסקת לימודים מטה).

מועמד אשר זכאותו להנחה/ מלגה מאת המרכז הבינתחומי בשיתוף עם ארגון אחר*, נמצאת בבדיקה של מדור המלגות, יהיה זכאי לדחות את מועד ההודעה בכתב על הפסקת לימודים, עד לשבוע מיום קבלת התשובה ממדור מלגות. זאת במידה והתשובה לזכאותו תינתן לאחר המועד האחרון להודעה על ביטול לימודים וקבלת החזר מלא של תשלום המקדמה.  

סטודנט שהגיש מועמדות למלגות שאינן מוענקות בשיתוף עם המרכז הבינתחומי, או ממתין לתשובה בקשר למלגות הצטיינות, לא יקבל דחיה של מועד ההודעה בכתב על הפסקת הלימודים. על הסטודנט להודיע למרכז הבינתחומי בכתב על ביטול לימודים בהתאם לתקנון הפסקת הלימודים, ללא קשר למועד קבלת התשובה למלגה.

* מלגות בשיתוף עם הבינתחומי הן: מלגת אייסף ומלגות ליוצאי חיל הים באמצעות קרן מוקה לימון ז"ל ורפאל דה-רוטשילד.

סטודנטים המפסיקים את לימודיהם, או לא מתחילים אותם לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.


נוהל הודעה על הפסקת לימודים:

סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תש"ף והחליט לבטל או להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך , באמצעות הטופס המיועד לכך. יש ל​העביר את הטופס למנהל רישום וקבלה (באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל).

על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא ת​חשב כהודעה על הפסקת לימודים ורק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל למנהל רישום וקבלה תיחשב לעניין זה.


 

סטודנטים המפסיקים את לימודיהם, או לא מתחילים אותם לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.


הודעה על ביטול הלימודים תחשב רק לעניין הרישום והקבלה ללימודים במרכז הבינתחומי, סטודנט שנרשם למעונות חייב להודיע על כך בכתב מול מנהל המעונות והינו כפוף למדיניות הביטול בתקנון המעונותטבלת הפסקת לימודים (מסיבות אישיות):

הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודיםהתשלום בו חייבים​
עד כ"ה תמוז תש"ף, 17.07.20
תוחזר המקדמה כולה​
כ"ז תמוז תש"ף - כ"ד אז תש"ף, 14.08.20 - 19.07.20
חייבים בתשלום 25% מהמקדמה​
כ"ו אב תש"ף - ט"ו אלול תש"ף, 04.09.20 - 16.08.20
חייבים בתשלום 50% מהמקדמה​
י"ז אלול תש"פ - י"א תשרי תשפ"א, 29.09.20 - 06.09.20
חייבים בתשלום 75% מהמקדמה​
י"ב תשרי תשפ"א - ה' חשון תשפ"א, 23.10.20 - 30.09.20
חייבים בתשלום המקדמה כולה​
ז' חשון תשפ"א - ט' שבט תשפ"א, 22.01.21 - 25.10.20
חייבים בתשלום 50% משכר הלימוד​
י"א שבט תשפ"א - י"ד אדר תשפ"א, 26.02.21 - 24.01.21
חייבים בתשלום 66% משכר הלימוד​
מ - ט"ז אדר תשפ"א - 28.02.21
חייבים בתשלום 100% משכר הלימוד 

*הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה/הנחה, בה זוכה  חשבונו של הסטודנט באותה שנה.