הודעות אחרונות 

 • חוברת סיכום פעילות תש"ף עלתה לאתר, לקריאה לחץ כאן >> 
 • הועלה ניתוח מעודכן של השלכות משבר הקורונה על הפניות תשומת הלב והערות עסק חי ב- Q1 2020, לניתוח המעודכן >>
 • מפגש יולי של הפורום עסק בנושא "השתקפות משבר הקורונה בדוחות הבנקים: ניהול סיכונים פיננסיים וצפי לרווחיות. לסיכום הדיון >>
 • סיכום הדיון, חומר הרקע, מצגות ורשימת המשתתפים לדיון מאי המקוון של הפורום בנושא "השפעת המשבר על יכולת הפירעון של אגרות חוב על רקע מתווה הדגל של רשות שוק ההון" עלו לאתר. לחומר הרקע >> | לרשימת המשתתפים >> | למצגת בנק ישראל >> | למצגת השלכות על הפניות תשומת הלב והערות עסק חי >> | לסיכום הדיון >>
 • מפגש אפריל המקוון של הפורום עסק בנושא "הערכות שווי לצורך דוחות Q1 בעקבות משבר הקורונה: מדידת שווי הוגן (לרבות נדל״ן להשקעה) ובחינת ירידת ערך נכסים (לרבות מוניטין)" - לסיכום הדיון>>
 • חומר הרקע ורשימת המשתתפים לקראת מפגש אפריל המקוון בנושא בנושא "הערכות שווי לצורך דוחות Q1 ובחינת ירידת ערך נכסים" עלו לאתר - לחומר הרקע>> | לרשימת המשתתפים>>
 • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "אופן בחינת ירידת ערך נכסים לאחר כניסתו לתוקף של IFRS 16" לסיכום הדיון>>
 • מפגש ינואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "נאותות שיעור ההיוון (cap rate) של נדל"ן מניב בישראל, על רקע פערים מתמשכים בין שווי שוק להון עצמי בחברות נדל"ן מניב ולאור מחירי עסקאות בפועל" לסיכום הדיון>>
 • מפגש דצמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "סוגיית המשך השימוש בחברות הייעוץ לאסיפות הכלליות על רקע הצורך באקטיביזם מוסדי" לסיכום הדיון => 
 •  חוברת סיכום פעילות תשע"ט עלתה לאתר. לקריאה לחצו כאן ˂˂


 • מפגש יוני של פורום שווי הוגן עסק בנושא "כניסת אמזון והמסחר המקוון: השלכות על הקניונים ומרכזי המסחר בישראל ושוויים"
  לסיכום הדיון >>

 לכל ה​ודעות הפורום >>