​עלות הטיפול:

הטיפול בשירות הפסיכולוגי מסובסד ונמוך משמעותית מטיפול במסגרות אחרות. טיפול לסטודנט שאינו מלגאי הוא בעלות של 100 ₪ לפגישה פרטנית ו- 50 ₪ לפגישה קבוצתית. סטודנטים הזכאים למלגה על בסיס סוציואקונומי (מלגת הבינתחומי, אייסף, שגרירי רוטשילד, קרן אור, ישראל שבלב ועוד) זכאים לטיפול פרטני בעלות של 25 ₪ לפגישה וקבוצתי בעלות של 25 ₪ לפגישה, זאת החל מהתאריך בו אושרה המלגה שלהם (לא יתאפשר החזר רטרואקטיבי).